Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan säännöt

Mäntlahden vesihuolto-osuuskunnan varsinainen kokous hyväksynyt 5.5.2019

Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröinyt 22.7.2019

MÄNTLAHDEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 § Toiminimi ja kotipaikka 

Osuuskunnan toiminimi on Mäntlahden vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Hamina.  

2 § Toimiala

Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi- ja viemärilaitosta ja tarjota vesihuoltopalveluita pääasiassa jäsenille. Lisäksi osuuskunta voi tarjota jäsenten kiinteistöjen vesihuoltolaitteiston kunnossapitoon ja rakentamiseen liittyviä palveluita. Osuuskunta voi tarjota edellä tässä kohdassa tarkoitettuja palveluita myös toisille vesihuoltolaitoksille sekä harjoittaa muuta toimialaan liittyvää tai sitä tukevaa toimintaa. 

3 § Jäsenyyden hakeminen ja alkaminen 

Osuuskunnan jäsenyyttä haetaan kirjallisesti hallitukselta. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä Jäsenyys alkaa, kun sitä koskeva hakemus on hyväksytty osuuskunnan hallituksessa.  

Osuuskunnan jäsenyyttä ei voi siirtää toiselle.

4 § Jäsenyyden päättyminen  

Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti osuuskunnalle. Eroamista koskeva ilmoitus katsotaan osuuskunnalle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai muulle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa toiminimi.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän on laiminlyönyt jäsenyydestä johtuvan velvollisuutensa, ei enää käytä osuuskunnan palveluita, aiheuttaa osuuskunnalle vahinkoa tai muutoin toimii osuuskunnan edun vastaisesti. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. 

Jäsenelle on toimitettava kirjallinen ilmoitus erottamisperusteesta ja päätöksen tekevästä hallituksen kokouksesta vähintään kuukautta ennen kokousta. Ilmoitus on toimitettava jäsenelle jäsenluetteloon merkittyyn tai muuten osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen.

Erotetulla jäsenellä on oikeus vaatia erottamispäätöksen siirtämistä osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Siirtoa koskeva kirjallinen vaatimus on toimitettava tiedoksi osuuskunnan hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle tai toiminimenkirjoittajalle kuukauden kuluessa siitä, kun erottamispäätöksestä on kirjallisesti ilmoitettu erotetulle hänen jäsenluetteloon merkittyyn tai muutoin osuuskunnan tiedossa olevaan osoitteeseen. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin siirtää asia osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. Erotettu saa moittia osuuskunnan kokouksen tekemää erottamispäätöstä tuomioistuimessa. 

5 § Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä ja entisistä jäsenistä aakkosellista luetteloa siten kuin osuuskuntalaissa määrätään. Jos osuuskunnan osuuksia voivat merkitä myös muut kuin jäsenet, myös tällaiset omistajat on merkittävä luetteloon. Jäsenluetteloon merkittävistä tiedoista ja jäsenluettelon julkisuudesta säädetään osuuskuntalaissa. 

6 § Osuuden siirto ja siirronsaajan oikeus

Osuuskunnan osuus voidaan siirtää kolmannelle. Jos osuuden siirronsaaja hyväksytään jäseneksi, hän saa osuuskuntalakiin ja sääntöihin perustuvat taloudelliset edut ja velvollisuudet, jotka siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut. Siirronsaajan on haettava osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa saannosta, tai jos saanto perustuu kuolleen jäsenen jälkeen toimitettuun perinnönjakoon tai ositukseen, vuoden kuluessa kuolinpäivästä.

7 § Kuolleen jäsenen oikeudenomistajat

Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa vuoden ajan kuolinpäivästä tai kunnes oikeudenomistaja on sitä ennen tullut osuuskunnan jäseneksi. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta. 

8 § Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon 

Muutkin kuin jäsenet saavat hallituksen hyväksymän sopimuksen tehtyään liittyä osuuskunnan verkostoon ja käyttää osuuskunnan palveluja. 

9 § Sopiminen liittymisestä ja palvelujen käytöstä 

Liittymisestä osuuskunnan verkostoon ja osuuskunnan tarjoamien palvelujen käytöstä tehdään erillinen kirjallinen sopimus.

Liittymiseen ja palvelujen käyttöön sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi Haminan Veden ja osuuskunnan välillä solmittua sopimusta, edellä tarkoitettua kiinteistön liittymissopimusta, osuuskunnan yleisiä toimitus- ja sopimusehtoja sekä hinnastoa.   

10 § Osuus ja osuuden merkintä   

Jäsenen on otettava yksi osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 40 euroa. Osuudesta osuuskunnalle maksettavasta merkintähinnasta ja maksuehdoista päättää osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana osuuskunnan hallitus. Osuuden merkintähinta voi poiketa osuuden nimellisarvosta. Merkintähinnan tulee kuitenkin aina olla vähintään osuuden nimellisarvo. 

Osuuden merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päätä. Osuuden merkintähinnasta on vähintään osuusmaksua vastaava määrä merkittävä osuuspääomaan. 

11 § Liittymismaksu

Osuusmaksun lisäksi kukin jäsen maksaa jokaista erillistä vesi- ja viemäriliitäntäänsä kohti liittymismaksun. Osuuskunnan hallitus päättää liittymismaksun määrästä, määräämisperusteista, maksuajasta ja tavasta ja muista ehdoista.

Osuuskunnan hallituksella on valta päättää, että määrätynlaisista johtoliittymistä ei peritä liittymismaksua.

Liittymismaksua ei palauteta, mutta jäsen voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuksen yhteydessä sen uudelle omistajalle ja haltijalle.

12 § Ylimääräinen maksu 

Osuuskunnan kokous voi yksinkertaisella enemmistöllä päättää ylimääräisen maksun perimisestä osuuskunnan toiminnan aikana osuuskunnan vakavaraisuuden parantamiseksi, velkojen maksamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Ylimääräinen maksu voidaan kerätä joko lainana tai lopullisena maksuna, jota ei palauteta jäsenelle, sen mukaan, kun osuuskunnan kokous tai osuuskunnan kokouksen valtuuttamana hallitus päättää. 

Ylimääräinen maksu peritään jäseniltä yhdenvertaisuutta noudattaen joko osuuksien mukaisessa suhteessa tai sen mukaan kuin kukin jäsen on päättyneen tilikauden aikana käyttänyt hyväkseen osuuskunnan palveluksia tahi samanaikaisesti molemmilla näillä perusteilla sen mukaan kun ylimääräistä maksua koskevassa päätöksessä määrätään. 

Kunkin tilikauden aikana voidaan lainaa määrätä jäsenen yhtenä tai useampana eränä suoritettavaksi enintään jäsenten liittymismaksujen nimellisarvo.

Jos ylimääräinen maksu peritään jäsenlainana, perityt lainaerät palautetaan jäsenille aikaisintaan vuoden ja viimeistään kymmenen vuoden kuluttua sen tilikauden päättymisestä lukien, jolloin kukin lainaerä on jäseniltä peritty. Jos jäsenyys lakkaa sitä ennen, jäsen saa lainan takaisin samalla kertaa kuin osuusmaksunsa.  

Laina saadaan palauttaa samoin yleisin edellytyksin kuin osuudesta palautettava määrä. 

13 § Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen, kunnossapito ja uusiminen 

Osuuskunta huolehtii vesi- ja viemärijohtojen ja muun laitteiston rakentamisesta ja kunnossapidosta hallituksen määräämään liittämiskohtaan saakka. 

14 § Jäsenen velvollisuudet 

Jäsen on velvollinen: 

1) tekemään hallituksen hyväksymän sopimuksen liittymisestä ja osuuskunnan palvelujen käyttämisestä 

2) noudattamaan osuuskunnan hallituksen hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja taksaa tai hinnastoa 

3) luovuttamaan osuuskunnan käyttöön korvauksetta maata kiinteistöilleen johtavien vesi- ja viemärijohtojen ja niiden käyttöä palvelevien, osuuskunnan vesihuoltoon liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten 

4) sallimaan, että osuuskunnan hallitus tai sen valtuuttama henkilö voi tarkastaa osuuskunnan laitteistoon liitetyn tai liitettävän laitteiston laadun, kunnon ja toiminnan. 

Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus muiden kuin omaa kiinteistöä palvelevien, edellä 3 kohdassa tarkoitettujen vesi- ja viemärijohtojen tai muiden laitteiden sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta tai vahingosta siten kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vesilaissa säädetään.

15 § Jäsenten henkilökohtainen vastuu

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan sitoumuksista tai muista veloista.

16 § Osuuskunnan kokous 

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sille lain tai sääntöjen mukaan kuuluvissa asioissa osuuskunnan kokouksissa.  

Osuuskunnan kaikki jäsenet voivat osuuskunnan kokousta pitämättä yksimielisinä päättää osuuskunnan kokoukselle kuuluvasta asiasta. 

Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa, jollei hallitus yksittäistapauksissa määrää kokouspaikaksi jotakin muuta Suomen paikkakuntaa.

Osuuskunta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana ennen toukokuun loppua ja syyskokous, joka pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana ennen lokakuun loppua.

Hallitus voi päättää, että jäsen voi osallistua osuuskunnan kokoukseen myös postin tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Edellytyksenä on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa osuuskunnan kokouksessa noudatettavaan menettelyyn verrattavalla tavalla. 


Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Osuuskunnan kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaneilla jäsenillä on enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Vaalissa katsotaan valituksi se, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Ellei vaaleissa, milloin toimeen tai tehtävään on ehdotettu useampaa kuin kahta henkilöä, kukaan ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys niistä ehdokkaista, joita on äänestyksessä kannatettu. Valituksi katsotaan tällöin se, joka on saanut suurimman äänimäärän.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Ääniluettelo on otettava pöytäkirjaan tai liitettävä siihen. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset ja äänestyksen tulos. Jos päätös on äänestyksen tulos, on pöytäkirjaan merkittävä, miten äänet ovat jakautuneet.

Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan ja vähintään kahden kokouksessa sitä varten valitun pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja allekirjoitettava.

17 § Osuuskunnan kevät- ja syyskokoukset sekä ylimääräinen kokous 

Osuuskunnan kevät- ja syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä vähintään kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijaa
  2. todetaan onko kokouskutsu toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen.
  3. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Kevätkokouksessa päätetään

  1. tilinpäätöksen vahvistamisesta  
  2. taseen osoittaman yli/alijäämän käyttämisestä 
  3. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


Syyskokouksessa päätetään:

  1. hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot
  2. hallituksen jäsenten lukumäärästä
  3. tarvittavat jäsenet hallitukseen
  4. tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Ylimääräinen osuuskunnan kokous on pidettävä, jos hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai jäsenet tai tilintarkastaja vaativat sitä osuuskuntalain 5 luvun 5 §:n mukaisesti. 

 

18 § Kokouskutsu 

Osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta, kokouskutsun sisällöstä, kokouskutsuajasta ja kutsutavasta sekä kokousasiakirjoista ja niiden nähtävillä pitämisestä ja lähettämisestä noudatettavista säännöksistä määrätään osuuskuntalain 5 luvussa ja näissä säännöissä. 

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle. Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä joko postitse, sähköpostitse tai muita sähköisiä välineitä käyttäen kaikille osuuskunnan jäsenille tai julkaistava hallituksen määräämässä yhdessä paikallisessa lehdessä.

Kutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa käsitellään sellaisia osuuskuntalaissa tarkoitettuja asioita, jotka edellyttävät erityistä kutsuaikaa, kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava osuuskunnan nimi, kokousaika ja kokouspaikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava osuuskuntalain 5 luvun 19 §:ssä mainituissa tapauksissa päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö ja muut ko. lainkohdan edellyttämät asiat. Kokousasiakirjoista ja niiden nähtävänä pitämisestä sekä lähettämisestä määrätään osuuskuntalain 5 luvun 23 §:ssä. 

19 § Jäsenen aloiteoikeus 

Jäsenellä on oikeus saada osuuskunnan kokouksen toimivaltaan kuuluva asia osuuskunnan kokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

20 § Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kolme (3) - kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa syyskokouksen jälkeisen vuoden alusta ja päättyy kolmen vuoden kuluttua

Hallituksen jäsenistä on erovuorossa, aluksi arvalla ja sitten vuorottain, ensimmäisenä vuonna 1/3, toisena vuonna 1/3 ja kolmantena vuonna loput. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ensimmäisessä valintaa seuraavassa kokouksessaan.  

Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy kesken toimikauden, valitaan hänen tilalleen hallitukseen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

Hallitukseen voidaan valita vuodeksi kerrallaan enintään niin monta varajäsentä kuin hallituksessa on jäseniä.Varajäsenet voidaan valita asianomaisten hallituksen jäsenten henkilökohtaisiksi varamiehiksi.

Hallitukseen voidaan valita osuuskunnan jäsen tai hänen puolisonsa tai osuuskunnan jäsenenä olevan yhteisön edustaja. Toimitusjohtaja voidaan valita hallitukseen riippumatta siitä, onko hän osuuskunnan jäsen.

21 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Jollei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa hallituksen jäsen, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä hyväksyy koolle kutsumisen. Kutsun voi toimittaa myös toimitusjohtaja.  

Hallitus voi päättää, että muukin kuin hallituksen jäsen saa olla läsnä kokouksessa. Toimitusjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa, vaikka hän ei olisikaan hallituksen jäsen, jollei hallitus päätä toisin. 

22 § Hallituksen päätöksenteko 

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. 

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Jos äänet menevät puheenjohtajan vaalissa tasan, vaali ratkaistaan arvalla 

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä ja toimitusjohtajalla on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan. Pöytäkirjat on numeroitava juoksevasti ja säilytettävä luotettavalla tavalla.  

23 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen on huolellisesti toimien edistettävä osuuskunnan etua. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta). Hallitus vastaa siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. 

Hallitus käsittelee muun muassa seuraavia asioita:

1) päättää osuuskunnan palveluista perittävistä maksuista
2) päättää osuuskunnan palvelujen tarjoamista koskevien sopimusten ehdoista
3) tarkastaa osuuskunnan omaisuuden ja rahavarojen hoitoa sekä kirjanpitoa tahi määrää jonkun jäsenistään ajoittain toimittamaan tällaisia tarkastuksia
4) päättää osuuskunnan kokouksen koolle kutsumisesta ja valmistelee siinä käsiteltävät asiat
5) käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita
 

Hallitus voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvassa asiassa. Hallitus voi saattaa hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluvan asian osuuskunnan kokouksen päätettäväksi. 

Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa osuuskunnan kokouksen tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on osuuskuntalain tai osuuskunnan sääntöjen vastaisena pätemätön. 

24 § Toimitusjohtaja 

Osuuskunnalla on toimitusjohtaja, mikäli hallitus niin päättää. Osuuskunnan hallitus tekee toimitusjohtajan kanssa kirjallisen toimitusjohtajasopimuksen.  

25 § Osuuskunnan edustaminen 

Osuuskuntaa edustaa ja sen toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja aina kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa toiminimen kirjoittamisoikeuden nimetylle henkilölle siten, että tämä on oikeutettu kirjoittamaan toiminimen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa. Hallitus voi päättää myös prokuran antamisesta. 

26 § Tilikausi ja tilinpäätös 

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on päivättävä ja allekirjoitettava Tilinpäätöksen sisältöön, tarkastamiseen ja rekisteröimiseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevan osuuskuntalain ja kirjanpitolain säännöksiä.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kahta viikkoa ennen osuuskunnan kevätkokousta.

27 § Tilintarkastaja

Osuuskunnalla on vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, jotka valitaan toistaiseksi.

28 § Ylijäämän jakaminen 

Ylijäämää ei jaeta, vaan se käytetään osuuskunnan verkostosta, laitteistosta ja rakennuksista osuuskunnalle aiheutuvien ylläpito- ja korjauskustannusten kattamiseen.

28 §  Osuuskunnan nettovarojen jakaminen osuuskunnan purkautuessa 

Osuuskunnan purkautuessa osuuskunnan nettovarat jaetaan osuuksien omistajille tulevan jako-osuuden jälkeen jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.  

29 § Riitojen ratkaiseminen 

Osuuskunnan ja sen jäsenen väliset osuuskuntalain tai sääntöjen soveltamista koskevat riidat voidaan käsitellä sen estämättä, mitä muualla säädetään, myös osuuskunnan kotipaikan käräjäoikeudessa.  

30 § Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, ellei osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ole määrätty suuremmasta määräenemmistöstä.  

AJANKOHTAISTA

23.4.2019
At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

12.3.2019
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

1.2.2019
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

HUOLTO

Vesi- ja viemärijärjestelmän tai pumppaamojen tarvitsemat huolto- ja korjaustoimenpiteet tilataan Timo Pilhjertalta/ Tmi Timpan Touhut .puh. 044 530 4760,

e-mail: timpantouhut@hotmail.fi

Timo Pilhjerta tarkistaa tilanteen ja tilaa sen jälkeen tarpeelliset korjaustyöt.  Vesihuolto-osuuskunnan jäsenet eivät tilaa mitään korjaustöitä suoraan Suurpää Oy:ltä.

ILMOITA MITTARILUKEMA

Scroll to top